Priser

Priser for revisionsfirmaer, revisorer og skatterådgivere.
Årlig leje af adgang til Revimaster software as a service.

RM.SK omfatter adgang til Revimaster RM.SK Skatteberegning software i et år.
RM.VK omfatter adgang til Revimaster RM.VK Virksomhedsordning software i et år.

Revimasterprogrammerne findes i fire forskellige programpakker:

 • Basis
 • Standard
 • Udvidet
 • Professionel

Om hvad de forskellige programpakker tilbyder, se nedenstående.

Revimaster web-service tilbyder at få adgang til følgende programmer:

RM.SK Skatteberegning:

 • RM.SK21 Skatteberegning 2021
 • RM.SK20 Skatteberegning 2020
 • RM.SK19 Skatteberegning 2019

RM.VK Virksomhedsordning:

 • RM.VK21 Virksomhedsordning 2021
 • RM.VK20 Virksomhedsordning 2020
 • RM.VK19 Virksomhedsordning 2019

Den 1. bruger, der oprettes af os, er både bruger og administrator.

Skal du bruge flere samtidige brugere i din virksomhed, så kontakt os for et godt tilbud.

Basis: Årlig lejeafgift
RM.SK Skatteberegning, adgang for 1. samtidig bruger 1.305 kr.
RM.VK Virksomhedsordning, adgang for 1. samtidig bruger (RM.VK kræver at man også har RM.SK) 1.485 kr.
Standard: Årlig lejeafgift
RM.SK Skatteberegning, adgang for 1. samtidig bruger 1.680 kr.
RM.VK Virksomhedsordning, adgang for 1. samtidig bruger (RM.VK kræver at man også har RM.SK) 1.910 kr.
Udvidet: Årlig lejeafgift
RM.SK Skatteberegning, adgang for 1. samtidig bruger 2.085 kr.
RM.VK Virksomhedsordning, adgang for 1. samtidig bruger (RM.VK kræver at man også har RM.SK) 2.305 kr.
Professionel: Årlig lejeafgift
RM.SK Skatteberegning, adgang for 1. samtidig bruger 2.585 kr.
RM.VK Virksomhedsordning, adgang for 1. samtidig bruger (RM.VK kræver at man også har RM.SK) 2.805 kr.

Alle priser er ekskl. moms og gebyr for licenshåndtering.

Samtidige brugere er en fleksibel og økonomisk løsning

Revimaster tilbyder samtidige brugere hvilket betyder, at der samtidigt maksimalt kan være det antal brugere på systemet, som der er anskaffet samtidige brugere til.

Samtidige brugere er en fleksibel løsning, der sikrer dig en god udnyttelse og en god økonomi med dit skatteprogram.

Eksempler:

Hvis I er 6 medarbejdere på jeres kontor, som skal bruge skatteprogrammet, og jeres behov er, at kun en af jer ad gangen skal bruge skatteprogrammet, så kan I nøjes med 1 samtidig bruger. I opretter de 6 brugere i Revimaster programmet. Når der anskaffes en samtidig bruger, kan en ad gangen af de oprettede brugere anvende Revimaster programmet.

Hvis I er 10 medarbejdere på jeres kontor, som skal bruge skatteprogrammet, og jeres behov er, at kun maksimalt to af jer ad gangen skal bruge skatteprogrammet, så kan I nøjes med 2 samtidig bruger. I opretter de 10 brugere i Revimaster programmet. Når der anskaffes to samtidige brugere, kan to ad gangen af de oprettede brugere anvende Revimaster programmet.

Er du interesseret i at høre mere?

Bliv kontaktet af Revimaster og få en uforpligtende samtale med os, og hør om de web-skatteprogram-løsninger, som vi kan tilbyde dig.

  Programpakker

  Basis Standard Udvidet Professionel
  Generelt: 
  Et program i skyen som tilgås via browseren
  Installation af opdateringer sørger vi for
  Automatisk backup
  Adgangskontrol: Mulighed for at styre hvilke brugere der skal have adgang til hvilke kunder, herunder kan styres hvilke kunder medarbejdere i en afdeling (brugere i en gruppe) skal have adgang til
  Digital kommunikation med Skattestyrelsens SA Pro:
  Via Skattestyrelsens SA Pro hentes digitalt R75 oplysninger
  Via Skattestyrelsens SA Pro indberettes digitalt oplysningsskema (selvangivelse)
  Import af data fra bogholderisystem:
  Import af data fra et hvilket som helst bogholderisystem, der kan eksportere saldobalance til en kommasepareret fil.
  Mapning til Revimaster kontoplan
  Genbrug af mapning (aktuelt hvor flere kunder anvender den samme kontoplan)
  RM.SK Skatteberegning:
  I indtastningsvinduer er ved slutskatteberegning kolonnerne “R75” og “Diff. R75” en yderligere mulighed at kunne vælge.

  Dette giver mulighed for nemt at overskue hvilke tal, der er hentet fra Skattestyrelsen og ikke ændret, samt at se evt. differencer mellem de hentede tal og de tal, der eventuelt er ændret til brug for skatteberegning.

  Program udfører den ønskede overførsel af beløb i feltlåske felter, herunder foretager indberetning til Skattestyrelsen i overenstemmelse med 04.072, Bilag til oplysningsskemaet vedrørende feltlåste felter mv.

  Uddybende forklaring:

  For nogle af de feltlåste felter (f.eks. Renter) kan, afhængig af det enkelte felt, overføres beløb til selvstændig virksomhed, ægtefælle og/eller udenlandsk indkomst. Brugeren indtaster i programmet det beløb, der skal overføres, og på grundlag af dette foretager programmet automatisk det nødvendige, herunder udfyldelse og indrapportering af flyttefelterne der skal indberettes til Skattestyrelsen.

  Mulighed for specificeret indtastning i overensstemmelse med de informationer som Skattestyrelsen kræver.

  Det drejer sig om følgende felter:

  Felt 485, Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et pengeinstitut samt af pantebreve der ikke er i depot.
  Felt 411, Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv.
  Felt 460, Håndværkerfradrag (servicefradrag).
  Programmet behandler skatteberegning nemt og sikkert:
  Almindelig skatteberegning
  Aktieindkomst
  Ejendomsværdiskat
  Underskud
  Udenlandsk indkomst og DBO
  Sømandsindkomst
  Delårsindkomst
  Uskiftet bo
  Begrænset skattepligt
  Simulering på ændret indkomst eller fradrag og med grafisk præsentation af beregningsresultat. Grafen præsenterer den samlede indkomstskat og marginalskatteprocent for det interval af indkomst eller fradrag, som brugeren har bedt om, at der skal foretages beregning for.
  Udskrift, indhold:
  Udskrift af skatteberegning som årsopgørelse
  Udskrift af “Skatteberegning” (som giver mulighed for flere specifikationer og mellemresultater end der er på årsopgørelsen).
  Udskrift af Resultat af skatteberegning (forklaring på almindelig kunde-dansk af hvad der er af overskydende skat/restskat og hvornår restskatten senest skal betales, samt hvad der kan spares ved en frivillig indbetaling af restskat).
  Udskrift af feltspecifikationer
  Opsætning og standard af udskrift:
  Mulighed for at ændre indholdet af udskriften “Skatteberegning” mht. detaljeringsgrad, præsentation af mellemresultater, hvilke sektioner af skatteberegningen der skal med, samt rækkefølgen hvormed de ønskede sektioner af skatteberegningen skal præsenteres. Disse valg kan også gøres til en firmastandard.
  Mulighed for at ændre udskriftens udseende og layout, herunder at gøre dette til en firmastandard.
  RM.VK Virksomhedsordning:
  Programmet beregner “Hensat til senere hævning” så det er optimalt for skatteyderen. F.eks. hvis der ønskes, at der skal fyldes beløb på “Hensat til senere hævning” lige indtil der skal betales topskat, så beregner RM.VK hurtigt dette beløb.
  Mulighed for at oprette flere virksomheder pr. person
  Mulighed for at vælge indtastningsmetode “Hovedtal (skattemæssig)”:
  Ved indtastningsmetode “Hovedtal (skattemæssig)” kan Resultat (skattemæssigt) indtastes i hovedtal.
  Ved indtastningsmetode “Hovedtal (skattemæssig)” kan balance indtastes “Sum aktiv/gæld”, hvilket betyder at der er et indtastningsfelt for “Aktiver i alt” og et indtastningsfelt for “Gæld i alt”.
  Ved indtastningsmetode “Hovedtal (skattemæssig)” kan balance indtastes “Specificeret”.
  Mulighed for at vælge indtastningsmetode “Driftsregnskab og Skatteregnskab”. Ved denne indtastningsmetode starter indtastning med driftsregnskab og korrigeres til skatteregnskab. Herved opnås flere fordele, bl.a. ved afstemning til regnskab samt at programmet selv kan udfylde regnskabsoplysninger som Skattestyrelsen beder om i forbindelse med oplysningsskema (selvangivelse).
  Ud for “Hvilken person har andel i virksomheden” kan for ægtepar og samboende par vælges “Person 1” eller “Person 2”
  Ud for “Hvilken person har andel i virksomheden” kan for ægtepar og samboende par også vælges “Begge”
  Hvis ejerandelen af en virksomhed er mindre end 100%, så kan i en kolonne indtastes 100% beløb for virksomheden, og programmet vil så omregne 100% beløbet til personens andel, og placere dette beløb i en kolonne med personens andel.

  Bemærk: De regnskabsoplysninger der skal gives til Skattestyrelsen der er de driftsøkonomiske tal 100% beløb for virksomheden mens de skattemæssige beløb er personens andel.

  En virksomhed kan i RM.VK markeres som værende en udenlandsk virksomhed. Denne virksomhed i RM.VK kobles så til det relevante land i RM.SK, hvorved programmet maskinelt kan overføre beløb til netop dette land under udenlandsk indkomst.
  Afhændede og ophørte virksomheder i virksomhedsordningen
  Værdiansættelse af ejendomme

  Programmet hjælper og holder styr på værdiansættelse af ejendomme. Ejendomme skal værdiansættes til forskellige beløb for driftsøkonomisk værdiansættelse, skattemæssig værdiansættelse, værdiansættelse ved opgørelse af kapitalafkastgrundlag og værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen.

  Programmet har også mulighed for automatisk at beregne den maksimale værdiansættelse, hvor der er flere valgmuligheder, ved opgørelse af indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen samt kapitalafkastgrundlag.

  Forældreejendomme/forældrelejlighed

  Programmet behandler reglerne omkring forældreejendom/forældrelejlighed. Reglerne herom gælder fra og med indkomståret 2021, og har betydning, når virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen anvendes.

  Programmet opgør friværdien af forældreejendom/forældrelejlighed.

  Programmet korrigerer kapitalafkastgrundlaget og beregner rentekorrektion vedrørende forældreejendom/forældrelejlighed.

  I RM.VK indtastes hævning jævnfør virksomhedens driftsregnskab og bogholderi, og programmet korrigerer dette beløb til hævning der benyttes ved virksomhedsordningen
  RM.VK foretager også følgende opgørelser og beregninger:
  Opgørelse af indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen (Ved Basis: Bemærk dog ovenstående om værdiansættelse af ejendomme)
  Opgørelse af kapitalafkastgrundlag. (Ved Basis: Bemærk dog ovenstående om værdiansættelse af  ejendomme samt forældreejendomme/forældrelejlighed)
  Beregning af eventuel rentekorrektion. (Ved Basis: Bemærk dog ovenstående om forældreejendomme/forældrelejlighed)
  Behandler reglerne om sikkerhedsstillelser for privat gæld.
  Styrer hæverækkefølge.
  Beregner opsparing og hævning i virksomhedsordningen.
  Simulering: Alternative skatter ved de 3 beskatningsformer. Dvs. hvad udgør skatten ved henholdsvis Virksomhedsordningen, Kapitalafkastordningen og Personskatteloven.
  Udskrift, indhold:
  Udskrift af “Personoplysninger/Virksomhedsoplysninger”
  Udskrift af det som er indtastet under “Driftsregnskab og Skatteregnskab” (der er udskrift af det som er indtastet efter indtastningsmetode “Driftsregnskab og Skatteregnskab”, og som tager udgangspunkt i beløb fra driftsregnskab og derfra korrigerer til skattemæssige tal)
  Udskrift af “Hovedtal, skattemæssige”
  Udskrift af “Hævninger, indskud og private andele”
  Udskrift af “Sikkerhedsstillelser for privat gæld”
  Udskrift af “Kapitalafkastgrundlag og indskudskonto ultimo”
  Udskrift af “Kapitalafkastgrundlag og indskudskonto primo”
  Udskrift af “Overskudsdisponering”
  Udskrift af opsparet overskud primo og ultimo
  For personen kan udskrives personens beløb for virksomheder i alt
  Mulighed for at kunne udskrive beløb for hver af personens virksomheder
  Opsætning og standard af udskrift:
  Mulighed for at ændre udskriftens udseende og layout, herunder at gøre dette til en firmastandard.

  Er du interesseret i at høre mere?

  Bliv kontaktet af Revimaster og få en uforpligtende samtale med os, og hør om de web-skatteprogram-løsninger, som vi kan tilbyde dig.